Zásady zpracování osobních údajů

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

pastedGraphic.png

 

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

Tyto zásady zpracování osobních údajů (dále jen jako „Zásady“) jsou zpracovány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“ nebo „GDPR“) a dále v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., zákon o zpracování osobních údajů.

 

II. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Správcem osobních údajů je společnost Delibutus s.r.o., IČO 052 01 799, se sídlem Masarykova 624/332, Bukov, 400 01 Ústí nad Labem, společnosti zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka C 37742 (dále jen jako „Správce“).

 

Správce je provozovatelem e-shopu www.delibutus.cz, v rámci kterého zpracovává osobní údaje uvedené v čl. III těchto Zásad, a to v rozsahu, v jakém byly poskytnuty v souvislosti s uzavřenou kupní smlouvou.

 

Zákazníkem se rozumí fyzická osoba, která vyplní a odešle Správci vyplněný elektronický formulář z webu Správce.

 

Správce osobních údajů tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů, včetně rozsahu práv zákazníka souvisejících se zpracováním osobních údajů.

 

III. OSOBNÍ ÚDAJE

 

Osobními údaji jsou:

 

 • jméno a příjmení
 • doručovací adresa
 • fakturační adresa
 • telefon
 • e-mailová adresa
 • číslo bankovního účtu pro vrácení peněz v případě odstoupení od smlouvy
 • Cookies
 • IP adresa

 

IV. ÚČEL A ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Správce zpracovává osobní údaje pro následující účely:

 

a) zajištění uzavření a následného plnění smluvního závazku mezi Správcem a Zákazníkem (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR). Z takového vztahu vyplývají další zákonné povinnosti a Správce tak musí zpracovávat Osobní údaje i za tímto účelem (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR),

 

b) k ochraně svých oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), kterým je řádné a včasné plnění dohodnutého smluvního závazku mezi Správcem a Zákazníkem, k účelům přímého marketingu spočívající v zasílání obchodních sdělení Zákazníkům, kteří nakoupili zboží u Správce v posledních 60 měsících (platní zákazníci), 

 

c) marketingovým účelům, aby Správce co nejlépe přizpůsobil nabídku svých produktů a služeb, a obchodní sdělení ohledně nich, Zákazníkovým potřebám (zejm. souhlas se zasíláním newsletteru). Pro tento účel zpracování správce získává Zákazníkův jednoznačný souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR). 

 

V. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ

 

Zákazník bere na vědomí, že odesláním vyplněného elektronického formuláře započne zpracovávání Osobních údajů Správcem.

 

Pokud Zákazník neposkytne své Osobní údaje na formuláři objednávky zboží nebo služby, není možné uzavřít kupní smlouvu anebo mu poskytnout služby z ní vyplývající. Osobní údaje jsou v této souvislosti nezbytné pro poskytnutí konkrétní služby či produktu Správce.

 

Poskytování Osobních údajů Správci je nutné s ohledem na smluvní a zákonný požadavek. Zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu se považuje za zpracování z důvodu oprávněného zájmu správce, kdy zasílání obchodních sdělení musí přímo souviset se službou nebo zbožím, které bylo subjektem údajů poskytnuto v rámci plnění smlouvy (objednávky), na základě kterého došlo k získání osobních údajů od Zákazníka.

 

Ohledně poskytování Osobních údajů pro marketingové účely, které není možné podřadit pod oprávněný zájem Správce ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, je od Zákazníka vyžadován souhlas. 

 

Pokud Zákazník neudělí Správci souhlas ke zpracování Osobních údajů k marketingovým účelům, neznamená to, že by Správce v důsledku tohoto neudělení souhlasu odmítnul poskytnout Zákazníkovi své služby.

 

Osobní údaje, z formulářů objednávky zboží nebo služby, budou zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi Správcem a Zákazníkem, a to za účelem uzavření smlouvy, jakož i po dobu trvání smluvního vztahu či po dobu stanovenou v souhlasu.

 

V případě uzavření kupní smlouvy dle Obchodních podmínek Správce budou Osobní údaje zpracovávány a uchovávány po dobu následujících 36 měsíců, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo není v konkrétním případě uvedeno jinak.

 

Zákazník je povinen Správci poskytnout pouze pravdivé a přesné Osobní údaje.

 

Správce vynaloží maximální úsilí, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování Osobních údajů.

 

Osobní údaje Zákazníků nebudou předávány žádným třetím osobám do třetí země ani mezinárodní organizaci.

 

Správce přijal veškerá vhodná a aktuálně známá technická a organizační zabezpečení s využitím moderních technologií tak, aby ochránil osobní údaje proti zneužití, poškozeni nebo zničení. Přístup k osobním údajům mají pouze Správcem pověřené osoby.

 

Zákazník bere na vědomí, že může docházet k ukládání cookies společnosti Delibutus s.r.o. na jeho zařízení.

 

Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů zpracovávány vedle správce také poskytovateli softwaru – pro usnadnění provozu e-shopu a zajištění jeho technického zabezpečení (server hosting, e-mail hosting, cloud-hosting, CRM systém, kancelářské aplikace apod.) a provozovateli záložních serverů a jiného hardwaru - za účelem zajištění řádného provozu e-shopu a ochrany a dostupnosti souvisejících dat.

 

VI. PRÁVA ZÁKAZNÍKA SE ZPRACOVÁNÍM

 

Zákazník má právo svůj souhlas (v případech, kde zpracování Osobních údajů probíhá na základě souhlasu) se zpracováním poskytnutých Osobních údajů kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu se zpracováním Osobních údajů však není možné v rozsahu a pro účely plnění zákonné povinnosti Správcem. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování Osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas (tj. zejména je‐li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či na ochranu oprávněných zájmů Správce). Odvolat souhlas lze vyplněním formuláře/odškrtnutím políčka/zasláním odvolání na adresu sídla Správce nebo pomocí odkazu v e-mailové komunikaci.

 

Zákazník má dále:

 

 • právo na přístup k osobním údajům: máte právo při splnění zákonných podmínek obdržet od nás bezplatně na základě vaší žádosti informace o tom, zda vaše Osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům. Na vyžádání vám tak vždy poskytneme veškeré informace o zpracování těch osobních údajů, kde jsme v pozici správce osobních údajů.
 • právo na opravu zpracovávaných osobních údajů: pokud zjistíte, že jsou vaše osobní údaje nepřesně či chybně zpracovávány, máte právo na opravu těchto osobních údajů, tj. aby byly dány do souladu se skutečným stavem.
 • právo na výmaz zpracovávaných osobních údajů: pokud pomine účel, pro který osobní údaje zpracováváme, automaticky vaše osobní údaje anonymizujeme nebo zlikvidujeme. Pokud o vás zpracováváme osobní údaje na základě vašeho souhlasu a vy nám souhlas odvoláte, vaše osobní údaje vymažeme. Právo na výmaz ale není absolutní, a pokud máme nějakou objektivní povinnost údaje dále uchovávat (např. vedení účetnictví), dojde k výmazu jen těch osobních údajů, které nejsou již nadále potřebné pro původní účely zpracování.
 • právo na omezení zpracování osobních údajů: máte právo na to, abychom zpracování osobních údajů omezili, pokud: a) popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit; nebo b) zpracování je protiprávní a odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití; nebo c) osobní údaje již nepotřebujeme pro účely zpracování, ale vy je od nás požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu vašich právních nároků; nebo d) jste vznesli námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody převažují nad vašimi oprávněnými důvody.
 • právo na přenositelnost osobních údajů: pokud zpracováváme vaše osobní údaje automatizovaným způsobem na základě vašeho souhlasu nebo smlouvy, máte právo na kopii svých osobních údajů, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, který bude doručen vám nebo jiné osobě. 
 • právo kdykoli odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud je souhlas právním základem pro příslušné zpracování osobních údajů.
 • právo vznést námitku: při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy máte dále právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, pokud právním základem zpracování jsou naše oprávněné zájmy.

 

V případě, že by se Zákazník domníval, že Správce provádí zpracování jeho Osobních údajů, které je v rozporu s příslušnými právními předpisy, může:

 

 • požádat Správce o vysvětlení a to e-mailem na adresu info@delibutus.cz

 

 • vznést námitku proti zpracování a požadovat e-mailem zaslaným na adresu info@delibutus.cz, aby Správce zajistil odstranění takto vzniklého stavu (např. blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací Osobních údajů). Správce o námitce neprodleně rozhodne a informuje Zákazníka. 

 

Zákazník může svá výše uvedená práva uplatnit písemně na adrese Delibutus s.r.o., IČO 052 01 799, se sídlem Masarykova 624/332, Bukov, 400 01 Ústí nad Labem nebo elektronicky na adrese info@delibutus.cz.

 

Požádá-li Zákazník o informaci o rozsahu či způsobu zpracování svých Osobních údajů, je mu Správce povinen tuto informaci předat neprodleně, nejpozději však do jednoho měsíce od obdržení žádosti.

 

Pokud Zákazník uplatní právo na přístup k Osobním údajům v elektronické formě, Správce mu požadované informace poskytne rovněž v elektronické formě, ledaže Zákazník požádá o jiný způsob poskytnutí informací.

 

Správce je oprávněn v případě opakované a nedůvodné žádosti o poskytnutí fyzické kopie zpracovávaných Osobních údajů účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady s tím spojené.

 

Se svojí stížností se můžete také obrátit na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

 

 

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti se zpracováváním Osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi Zákazníkem a Správcem jsou příslušné české soudy.

 

Znění Zásad může Správce měnit či doplňovat. O každé takové změně Správce informuje Zákazníky e-mailem nejméně 30 dnů před nabytím účinnosti změn.

 

Tyto Zásady nabývají účinnosti 19.10.2020

Zpět do obchodu